Финансов анализ

При необходимост (отчет пред акционери и собственици, кандидатстване пред кредитиращи институции, изисквания на международни организации и др.) в ПРЕСТИЖ КОНСУЛТИНГ ООД  можем да изработим обстоен и професионален финансов анализ на състоянието и развитието на фирмата, на база финансовите отчети за период от 2 или 3 години назад. Докладът съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода:

Показатели за рентабилност

Рентабилност на приходите     

Рентабилност на собствения капитал

Рентабилност на пасивите

Капитализация на активите

 Показатели за ефективност

Ефективност на приходите

Ефективност на разходите

 Показатели за ликвидност

Постоянен капитал

Оборотен капитал

Обща ликвидност

Бърза ликвидност

Незабавна ликвидност

Абсолютна ликвидност

Показатели за финансова автономност

Коефициент на финансова автономност

Коефициент на задлъжнялост

Показатели за обръщаемост на материалните запаси

Времетраене на един оборот

Брой на оборотите

Заетост на материалните запаси

 Показатели за взаимоотношенията с основните контрагенти

Период на събиране на вземанията от клиенти

Период на погасяване на задълженията към доставчици

 Показатели за динамика и за структура

Показатели за активите и пасивите

Показатели за приходите и разходите

  • Показатели за паричните потоци