Регистрация на фирми и администриране

 Изготвяне на документи за регистрация на фирма.

Въз основа на значителния ни опит,  ние от „Престиж Консултинг“ ООД  предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрацията на фирми, включително:

Избор на подходяща корпоративна форма – свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД и др;

Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства;

Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни и други;

Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;

Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);

Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);