Текущо счетоводно обслужване

Ние ще се съобразим със сферата на дейност и индивидуалната специфика на вашата фирма, независимо от нейния размер и структура. Отчитайки изискванията на Закона са счетоводството и стандартите за финансовите отчети (НСФОМСП и МСФО), нашата счетоводна къща може да направи за Вас:

Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика; 

Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;

Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност;

Текуща обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други;

Изготвяне и водене на счетоводни регистри;

Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;

Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;

Отчитане на складово стопанство на фирмата;

Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;

Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;

Подаване на информация, свързана със системата „Интрастат“;

Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;

Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;

Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели, за Вашите нужди като мениджър на фирмата.