Счетоводно отчитане на персонал и заплати
 От гледна точка на движението и разходите за персонал, нашата счетоводна кантора ще ви предложи:

Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначения във фирмата служители;

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;

Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;

Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО, изчисляване на отпуски;

Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации;

Издаване на служителите на удостоверения за годишен доход и други удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения или документи, необходими за пенсиониране. Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж;

Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;