Годишно счетоводно приключване

 За Вас, в края на всяка счетоводна година, в „ПРЕСТИЖ КОНСУЛТИНГ“ ООД:

Ще изготвим индивидуален (при необходимост и консолидиран) Годишен финансов отчет на база МСФО и НСФОМСП за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за нуждите на мениджмънта;

Ще изготвим и представим годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО;

Ще изготвим и представим необходимите годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Ще представляваме фирмата пред задължителен одит за заверка на отчетите