Translation

Services Print E-mail

Счетоводство и счетоводни услуги 

Стандартният пакет от счетоводни услуги, който предлагаме:

 • Би спестил от разходите за заплати и осигуровки за счетоводен персонал, осигуряване на работно място, поддържане на актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
 • Бихте могли да разчитате на професионална счетоводна помощ и консултации от специалисти, които ежедневно се сблъскват с различни счетоводни и данъчни казуси.
 • Би Ви освободил от ангажиментите по ежемесечното посещаване на Данъчните служби и НОИ.

Професионално счетоводно обслужване на конкурентни цени.

Месечните цени за счетоводство се формират според обема на извършваната дейност, измерван на база на обработени документи и брой на персонала, часовете консултации, административни услуги и други параметри. Предлагаме прозрачни и ценово обосновани счетоводни услуги.

Всички услуги от стандартният пакет се предлагат и като еднократни услуги.

 

Оперативно счетоводство:

 • Оперативно водене и приключване на счетоводна отчетност по НСС и по МСС
 • Месечно изготвяне и представяне в данъчна служба на справки, декларации и данни по ЗДДС
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни счетоводни документи за разплащания с бюджета
 • Изготвяне на месечни и тримесечни счетоводни справки към Национален Статистически Институт
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни задължения към чуждестранни лица съгласно валутния закон
 • Изготвяне на месечни декларации по Интрастат

Междинни финансови отчети:

 • Междинни финансови отчети (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК) по НСС, които не се изискват от законодателството
 • Междинни финансови отчети по МСС (Баланс, Отчет за доходите, ОПП, Отчет за измененията в капитала), които не се изискват от законодателството
 • Както и създаване на потребителски справки по форма зададена от клиент

Годишно приключване:

 • Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети
 • Изготвяне и представяне на Консолидирани Годишни Финансови Отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Представителство при проверка и заверяване на Годишни Финансови Отчети и Консолидирани Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител

Труд и работна заплата:

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на документи за прекратяване на договори със служители
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
 • Отчитане на разходите по отдели и по отдели и проекти
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

Регистрации:

 • БУЛСТАТ
 • НОИ
 • ДДС регистрация
 • Комисия за защита на личните данни
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Други

Данъчна защита:

 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишен счетоводен отчет и др. информация в Данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на фирмата пред Данъчната Служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.

Ние си поставяме целта да бъдем свързващото звено между своите клиенти и държавната администрация чрез изграждане на тяхната данъчна стратегия и оперативно водене на данъчно счетоводство.

Административни услуги и консултации: 

 • Данъчно планиране на дейността
 • Консултиране на бизнес схеми
 • Легално оптимизиране на данъците
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по валутно законодателство
 • Консултиране и съдействие при създаване на компания
 • Представителство пред данъчните власти
 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Изготвяне на кредитни обосновки и бизнес планове. Съдействие при кандидатстване за кредитиране пред банкови институции.

Новини със същите тагове:  счетоводство
 
Изработка: 3D Уеб Дизайн